diumenge, 27 d’abril del 2008

NECESSITEM UN PARC AGRARI A L’HORTA

Article publicat al número 5 del diari de la CUP de Lleida.

L’Horta és el gran pulmó verd de Lleida i una part essencial de la nostra ciutat, un espai que configura un paisatge singular propi conformat per finques de petites dimensions majoritàriament d’arbres fruiters. Es tracta d’un espai agrari que realitza funcions positives de tipus mediambiental (pulmó verd, equilibri territorial, generador del paisatge, etc.), econòmic (està ocupat per explotacions agrícoles que desenvolupen una activitat econòmica) i social (com a lloc d'ocupació de molts pagesos a temps parcial i d'esbarjo de ciutadans en les zones naturalitzades) i que com a part essencial de la nostra ciutat, ha d’ésser preservat.
Aquest espai agrari té una funció també força important en l’estructuració del territori, actuant com elements tamponadors entre la ciutat i el medi o entre el nucli urbà i altres nuclis de zones properes.
És per aquesta mateixa proximitat amb el nucli urbà de Lleida que aquesta zona està sotmesa a una profunda pressió urbanística i al mateix temps pateix l’esquarterament que provoquen les grans infrastructures (ferrocarrils, carreteres,...) que comuniquen i envolten la nostra ciutat. Aquesta intrusió dins l’espai agrari d’aquestes activitats, l’especulació en les seves terres, la contaminació de les seves aigües, els abocadors incontrolats i altres activitats d’origen humà provoquen una pèrdua de la qualitat ambiental que repercuteix de manera directa en l’Horta.
Aquest és un espai, doncs, que necessita obligatòriament protecció per part de l’administració municipal per fer front a les nombroses pressions que amenacen la seva integritat. Partint de la base que l’Horta ha de seguir mantenint necessàriament el seu caràcter agrícola -doncs no es tracta que sigui el jardí de Lleida-, cal garantir la viabilitat de l’activitat agrícola i això passa, de manera ineludible, per una agricultura econòmicament viable que permeti la subsistència dels pagesos i les pageses que hi viuen.
Existeixen diferents maneres per preservar aquesta viabilitat, potser un dels referents seria les polítiques que a França protegeixen de manera força rigorosa el terreny agrícola, amb diverses eines com el dret de tempteig (possibilitat d’adquirir un terreny agrari pel mateix preu que el promotor vol comprar per urbanitzar-lo) o el banc de terres que l’Estat posa a disposició dels pagesos (en concepte d’arrendament o venda a preu taxat) per aquells que necessitin ampliar les seves explotacions.
L’exemple més proper és el del Parc Agrari del Baix Llobregat, on no es permeten processos d'urbanització de caràcter urbà, per tal de potenciar la continuïtat i millora de les condicions naturals d'aquests sòls i la seva preservació com a espai agrícola. El sòl, classificat com a no urbanitzable, constitueix així una única zona general rural, preservant i promocionant la millora de les explotacions agràries.
D’uns anys ençà i gràcies, en bona part, a la feina de conscienciació i divulgació feta des de la mateixa Horta, s’ha establert per part de l’Ajuntament de Lleida un grau important de protecció en aquest territori, començant pel Pla Municipal de 1995 (ampliada en alguns aspectes per la Llei 2/2002 d’Urbanisme) o la mateixa Oficina de l’Horta. Des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que és un primer pas, però cal anar més lluny per garantir-ne una protecció permanent, tant en el seu territori com en els seus usos.
Cal establir un Pla Director Integral de l’Horta, cal dotar aquest espai d’infrastructures i serveis eficients que consolidin les explotacions agràries i cal, necessàriament, promoure un model agrícola viable i respectuós amb el medi ambient, i unes xarxes de comercialització dels productes obtinguts concertades o participades amb el sector productiu que garanteixin la viabilitat de les explotacions.
Cal també que les lleidatanes i lleidatans prenguem consciència dels valors ecològics, productius i culturals que suposa l’Horta per la nostra ciutat, mitjançant el seu coneixement i això requereix un esforç per part de la Paeria de difusió d’informació i d’organitzar activitats que promoguin el seu coneixement.
Des de la CUP defensem una participació social real en tots els àmbits, participació que ha d’ésser necessàriament vinculant i en aquest cas doncs, és necessari, imprescindible i ineludible que els habitants de les partides que conformen l’Horta diguin la seva, la participació social i el debat és l’eina bàsica del consens per a fer possible una ordenació sostenible econòmicament i ambientalment d’aquest espai.